O nás

living-amozon_02

Students for the Living Amazon o.p.s. (SLA) je nevýdělečnou nevládní organizací (obecně prospěšnou společností).

Poslání

Posláním SLA, o. p. s.  je ochrana bohatství života na Zemi.

Cíle

 • podpora výzkumu a ochrany původní amazonské fauny a flory;
 • podpora zachování biologické diverzity a přirozených, původních, klimaxových, a specifických sukcesních rostlinných společenstev Amazonie;
 • ochrana klimatu, půdy, vody a přírodních zdrojů;
 • podpora environmentální, potravinové a biologické bezpečnosti;
 • podpora původních obyvatel a jejich kulturního dědictví;
 • zvyšování veřejného povědomí o aktuálních problémech amazonské oblasti.

SLA nemá žádné politické ani náboženské cíle.

Druh poskytovaných služeb

 • zprostředkování a koordinace výzkumu, vzdělávání a poradenství se zaměřením především na studenty a vědecké pracovníky;
 • zpracování návrhů agrolesnických systémů a ostatních udržitelných způsobů hospodaření s přírodními zdroji;
 • zřizování, provoz a podpora chráněných krajinných oblastí a výzkumných stanic;
 • zalesňování a zavádění agrolesnických systémů zejména v nárazníkových zónách chráněných krajinných oblastí, v perspektivních oblastech pro vznik biokoridoru, v oblastech zasažených těžbou dřeva, nerostných, nebo jiných surovin, a na půdách degradovaných v důsledku zemědělské činnosti.
 • podpora domestikace původních amazonských druhů, certifikace a komercializace jejich produktů;
 • organizování a zajišťování vzdělávacích, osvětových, nebo kulturních akcí (tj. zejména: seminářů, školení, kursů, konferencí a výstav);
 • dokumentace, publikace a prezentace dat ze zájmových oblastí;
 • rozvoj spolupráce mezi institucemi na výzkumu a řešení problémů spojených s ochranou přírody.

Doplňková činnost

Podmínky poskytování služeb

 • Jednotlivé služby společnost poskytuje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zakládací smlouvou a stanovami v pořadí požadavků stanovených správní radou společnosti, až do naplnění vlastních kapacit. Vždy přitom platí, že jsou služby poskytovány za předem stanovených, rovných a spravedlivých podmínek.
 • Společnost poskytuje služby fyzickým i právnickým osobám, zejména obyvatelům amazonské oblasti, studentům, vědeckým pracovníkům, a ostatní odborné i široké veřejnosti, jakož i dalším subjektům z celého světa.
 • Rozsah poskytování jednotlivých služeb je limitován výší aktuálních finančních zdrojů společnosti.
 • Služby společnosti mohou být poskytovány i za úplatu podle ceníku služeb, který schvaluje správní rada společnosti. Výše úplaty se stanoví tak, aby byly pokryty náklady spojené s poskytováním těchto služeb. Ceník a podmínky poskytování služeb budou veřejně přístupné a každý klient s nimi bude seznámen.
 • Společnost je oprávněna odmítnout poskytování služby v případě že:
  • klient nesouhlasí s poskytnutím potřebných podkladů, nebo s požadovanou součinností;
  • kapacita společnosti je zcela vyčerpána a klient nepřijme nabídku pozdějšího termínu;
  • poskytnutí služby by bylo v rozporu s dobrými mravy nebo s cíli společnosti, nebo by mohlo ohrozit jméno společnosti.
 • Společnost je oprávněna od smlouvy o poskytnutí služby odstoupit v případě že:
  • klient nedodal v odpovídajícím termínu a/nebo v odpovídající kvalitě a úplnosti předem sjednané podklady;
  • klient nesplnil smluvní podmínky nezbytné pro poskytnutí služby.

Historie

 • Společnost SLA, o.p.s. byla založena sedmi studenty Fakulty tropického zemědělství při České Zemědělské Univerzitě v Praze podpisem zakládací smlouvy dne 4. 12. 2012. Zakládajícími členy Společnosti jsou: Alexandr Rollo, Jiří Lipenský, Martin Dvořák, Hana Vebrová, Marie Kalousová, Lukáš Huml a Ludvík Bortl.
 • Společnost vznikla dnem zápisu do rejstříku neziskových organizací u Městského soudu v Praze, tj. dne 23. 2. 2013, v oddílu O, vložce číslo 1097 (Spisová značka: O 1097), dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.

Kontaktní informace (adresa, telefon, e-mail, Facebook, atd.) naleznete ZDE.

Pokud nás chcete podpořit, informace o našem transparentním účtu naleznete ZDE.


Statutární orgán
Ředitel: Ing. Alexandr Rollo, Ph. D.

Správní rada
Předseda: Ing. Jiří Lipenský
Ing. Ludvík Bortl, Ing. Lukáš Huml

Dozorčí rada
Předseda: Ing. Marie Kalousová
Ing. Martin Dvořák, Ing. Hana Vebrová


Autorská práva

Tento web a jeho obsah © 2014-2018 Students for the Living Amazon. Obsah tohoto webu se poskytuje pouze pro osobní a nikoli pro komerční využití. Veškerá práva vyhrazena.^92BEE5F8CB463E4D6B030BBEC9EE9DD930BC28D2222EFB4930^pimgpsh_fullsize_distrVÍTEJTE